Algemene voorwaarden Sportcentrum Back2thegym

Artikel 1: Aanmelding, lidmaatschap en Back2thegym ledenpas
A: Aanmelding geschiedt op één manier. Het inschrijfformulier wordt volledig ingevuld en overhandigt bij de balie. Sportcentrum BACK2THEGYM berekent €25,- inschrijfgeld, dit is inclusief de ledenpas en BACK2THEGYM t-shirt.
B: Elk lid van BACK2THEGYM is verplicht om de ledenpas bij iedere training mee te nemen, zodat er met deze ledenpas ingecheckt kan worden. Bij verlies van de ledenpas wordt er €5,- in rekening gebracht.

Artikel 2: Abonnementsduur en beëindiging 
A: Het abonnement gaat van start op de eerste dag van de maand. Indien een abonnement voor het eind ofwel begin van de maand wordt gestart dan valt dit gedeelte van de maand buiten het abonnementstermijn en wordt hierover een gedeelte van het maandtarief gerekend. Op basis van het aantal dagen dat buiten dit abonnementstermijn valt wordt het tarief bepaald dat voldaan moet worden.
B: Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de balie of per e-mail naar info@back2thegym.nl
C: Bij opzegging bestaat er een opzegtermijn van één kalendermaand, tenzij er een jaarabonnement is afgesloten. Bij een jaarabonnement is het lid ten minste 12 maanden verbonden aan het abonnement. Na deze 12 maanden is het abonnement per kalendermaand opzegbaar.

Artikel 3: Deactivering
Wanneer een lid als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat is om van de voorzieningen gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk te deactiveren. Het lidmaatschap kan voor maximaal twee maanden worden gedeactiveerd.

Artikel 4: Aantal bezoeken
Het aantal bezoeken dat bij een bepaalde abonnementsvorm is overeengekomen, dient binnen de daarvoor geldende periode verbruikt te worden. Eventuele openstaande bezoeken komen na het einde van de maand te vervallen.

Artikel 5: Wijzigingen in abonnement
Het is mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het abonnement. Het abonnement verhogen kan te alle tijde. Indien het abonnement wordt verlaagd hanteren wij één kalendermaand als aanpassingstermijn.

Artikel 6: Abonnement strikt persoonlijk
Het abonnement heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur, prijs en het aantal bezoeken. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 7: Openingstijden en tarieven
Sportcentrum Back2thegym is te alle tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële en erkende feestdagen behoudt Sportcentrum Back2thegym zich het recht voor de sportschool te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Artikel 8: Betaling
A: Wanneer een abonnement is overeengekomen, waarbij betaling via automatische incasso geschiedt, is het lid gehouden om zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening. 
B: Het lid is gehouden, in gevallen van contante betaling/pin betaling, direct, althans binnen 14 dagen na het verschuldigd worden van de abonnementsgelden, deze aan de balie van Sportcentrum Back2thegym te voldoen. 
C: Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan binnen de door Back2thegym gestelde termijnen, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht. Met een tweede betalingsherinnering worden er €5,- administratiekosten in rekening gebracht.
D: Indien verschuldigde bedragen niet worden voldaan na de tweede betalingsherinnering, zullen deze vorderingen worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij het lid gehouden is alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Sportcentrum   Back2thegym moet maken als gevolg van de niet-nakoming, komen geheel ten laste van het lid. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid, wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.

Artikel 9: Kledingvoorschriften 
A: In de sportruimtes dient te alle tijde correcte sportkleding te worden gedragen en leden zijn verplicht een handdoek te gebruiken. Daarnaast is het verplicht in de fitnessruimte schone sportschoenen te dragen.
B: Pads, bokszakken, springtouwen en trapkussens worden door Sportcentrum Back2thegym verzorgd. Andere toebehoren, zoals bokshandschoenen en scheenbeschermers, worden niet verzorgd door Sportcentrum Back2thegym. Derhalve worden deze toebehoren ten zeerste aangeraden om deze zo spoedig mogelijk aan te schaffen.

Artikel 10: Orde/instructievoorschriften
A: Het is niet toegestaan drugs, dan wel andere stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op terugbetaling ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld.
B: Leden dienen zich te houden aan de door Sportcentrum Back2thegym, dan wel haar medewerkers, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Sportcentrum Back2thegym gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op terugbetaling van het abonnementsgeld ontstaat.
C: Sportcentrum Back2thegym behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen te verwijderen van de locatie. Dit kan leiden, onder bijzondere omstandigheden, tot een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Sportcentrum Back2thegym.
D: Indien u iemand tijdens de les verwondt/blesseert, moet u diegene zelf naar de dokter of eerste hulp brengen, anders kan de les voor de gehele groep niet verder gaan. Eventuele schade/kosten kunnen op u verhaald worden, vandaar dat een WA-verzekering wordt aangeraden.
E: Het gebruik van vechtsport buiten de trainingslocatie is alleen toegestaan ter noodzakelijke verdediging van jezelf of van derden, wanneer er een reëel, ogenblikkelijk gevaar is voor het welzijn van die persoon(en). In alle situaties dient het toepassen van vechtsport proportioneel en subsidiair te zijn. Het gebruik van vechtsport voor kwade doeleinden kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van Sportcentrum Back2thegym.
F: Het is wenselijk dat men aandacht schenkt aan de persoonlijke hygiëne. Verwondingen door b.v. te lange nagels kunnen infecties veroorzaken. Een sterke zweetlucht kan andermans plezier om te trainen bederven. Van leden van Sportcentrum Back2thegym wordt dan ook verwacht dat zij verzorgd op de training verschijnen.
G: Het dragen van sierraden tijdens de training is niet toegestaan. Dit voor de eigen veiligheid en voor die en andere leden. Sierraden: piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges en ringen of andere voorwerpen. Het dragen van een bril en/of contactlenzen tijdens een les is voor eigen risico.
H: Men dient de trainer veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. B.v., oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid etc. Men mag tijdens de les nooit de les locatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor de eigen veiligheid. (men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportzaal ineen zakken).
I: Van leden van Sportcentrum Back2thegym wordt verwacht dat zij met respect omgaan met medeleden. Ongecontroleerd trainen kan resulteren in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier- wordt niet geaccepteerd.

Artikel 11: Veiligheid en aansprakelijkheid
Het gebruik van de voorzieningen binnen Sportcentrum Back2thegym geschiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Sportcentrum Back2thegym is niet aansprakelijk te stellen voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.

Artikel 12: Conformering overeenkomst
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de door Sportcentrum Back2thegym opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. Sportcentrum Back2thegym is te alle tijde gerechtigd om een ieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door Sportcentrum Back2thegym te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden ontstaat.

Artikel 13: Klachtenbehandeling
In het geval dat u klachten heeft met betrekking tot de diensten van Back2thegym kan een lid een e-mail sturen aan info@back2thegym.nl. In deze e-mail dient het lid in ieder geval te vermelden zijn/haar contactgegevens, het Back2thegym pasnummer en een heldere omschrijving van de klacht.

Artikel 14: Slotbepalingen
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Sportcentrum Back2thegym beoordeeld en beslist. Tevens zijn de algemene voorwaarden ter hand gesteld, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en vermeld op de website van Sportcentrum Back2thegym (www.back2thegym.nl).

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcentrum Back2thegym gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Breda 2018